Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w szczegółach

Program:

 • Zmiany w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe
 • Nowe terminy składania ofert.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarci umowy w trybach negocjacji bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki
 • Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu..
 • Możliwość stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia kryteriów społecznych dotyczących zatrudniania osób bezrobotnych, młodocianych i niepełnosprawnych.
 • Nowe zasady zgłaszania zapytań do treści SIWZ i udzielania odpowiedzi.
 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniu w procedurze zaostrzonej
 • Nowe zasady zwrotu wadium.
 • Nowe terminy zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Przesłanki uznania umowy za nieważną
 • Zmiany w zakresie aneksowania umów w sprawie zamówień publicznych (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).
 • Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Zmiana wysokości opłaty od skargi do Sądu Okręgowego.
 • Wyeliminowanie protestu jako środka ochrony prawnej.
 • Nowe zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań.

Miejsce i termin:

Dwie duże nowelizacje ustawy Prawa zamówień publicznych czekają na podpis Prezydenta, dlatego przenosimy szkolenie na 11 stycznia 2010 r.  godz. 9.00

Szkolenie odbędzie się w sali Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Suwałkach ul. Utrata 2B

Wykładowcy:

Pan Jerzy Czaban –Jeden z najwybitniejszych znawców przedmiotu, bardzo dobry praktyk i dydaktyk. Absolwent podyplomowych studiów w USA z zakresu zamówień publicznych. Trener trenerów. Autor wielu publikacji i szkoleniowych programów autorskich z zakresu zamówień publicznych. Arbiter z listy prezesa UZP obowiązującej od 3 września 2004 r.

Odpłatność:

 • 180 zł – od członków wspierających SKwP, którzy opłacili składkę za 2009 rok
 • 200 zł - dla pozostałych podmiotów

W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe , notes, długopis, kawę, herbatę, ciasteczka, lunch.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy nadsyłać na adres biura w trybie pilnym, faxem 087 565 33 44 lub e-mailem .

Polecamy